Stadgar

§ 1. NAMN

Föreningens namn är ”Lerums Byggnadshytta”.

§ 2. ÄNDAMÅL

Föreningen har till ändamål att bevara, återinföra samt vidareutveckla äldre byggnadsteknik och bygghantverkstraditioner.

Föreningen skall verka för en kvalitétsmässigt god byggnadsvård, samt ge medlemmarna möjlighet till praktiskt utövande och teoretisk fördjupning inom ämnesområdet.

Föreningen skall vara verksam som idéell förening.

§ 3. ORGAN

Föreningens organ är:

 • Föreningsstämma
 • Styrelse
 • Revisorer
 • Valberedning

§ 4. MEDLEMMAR

Till medlem kan alla med intresse för föreningens ändamål antas.

Person som uträttat något av synnerligt värde för föreningen kan av styrelsen tilldelas ett avgiftsbefriat medlemskap i max tre år.

§ 5. ANSÖKAN

Ansökan om medlemskap ställes till föreningens styrelse som snarast fattar beslut i frågan och meddelar den sökande. Vid avslag skall motivering lämnas.

§ 6. UTTRÄDE

Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur föreningen. Medlem som efter en påminnelse icke erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§ 7. CERTIFIERING

Medlem som uppfyller av styrelsen uppställda krav, har rätt att mot avgift erhålla certifiering.

Certifierad medlem får använda föreningens namn, logotype och emblem i marknadsföring av egen yrkesverksamhet med anknytning till föreningens verksamhetsområde. Certifiering erhålls efter särskilt ansökningsförfarande, reglerat av styrelsen. Styrelsen beslutar också om avgift för certifiering.

§ 8. UTESLUTNING

Medlem som aktivt motarbetar föreningens syften kan av styrelsen uteslutas.

§ 9. STYRELSE

Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande och max fem ledamöter med två suppleanter.

Ledamöter och suppleanter väljes för en tid av två år vid föreningsmöte. Ena året väljes ordförande, halva antalet ledamöter samt en suppleant. Andra året väljes vice ordförande, halva antalet ledamöter samt en suppleant.

§ 10. SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Lerums kommun.

§ 11. VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår löper från och med 1 januari till och med 31 december.

§ 12. FÖRENINGSMÖTE

Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsmöte som kan vara årsmöte eller extra föreningsmöte. Vid föreningsmöte har varje medlem som erlagt medlemsavgift för innevarande år en röst.

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum om någon så begär. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning.

Årsmöte avhålles under mars månad på plats och tid som bestämmes av styrelsen.

Extra föreningsmöte kan avhållas när styrelsen så anser erforderligt, eller då minst hälften av medlemmarna så hos styrelsens ordförande skriftligen begär. Extra föreningsmöte skall avhållas inom kommunen för föreningens säte.

Skriftlig kallelse med föredragningslista skall utsändas till medlemmarna i så god tid som möjligt, dock senast två veckor före årsmöte eller föreningsmöte.

§ 13. ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 • Val av ordförande för årsmötet
 • Upprättande av röstlängd
 • Val av justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare
 • Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 • Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret
 • Revisorns berättelse för samma tid
 • Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 • Beslut om årsavgift till föreningen för innevarande verksamhetsår
 • Val av ordförande och vice ordförande
 • Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
 • Val av revisor och revisorssuppleant
 • Val av ledamöter i valberedningen
 • Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot hos styrelsen skriftligt begärt senast fyra veckor före årsmötet
 • Ärende som ej upptagits på föredragningslistan må ej göras till föremål för beslut.
 • Ledamot eller suppleant i styrelsen må icke delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer och revisorssuppleanter.

§ 14. EXTRA FÖRENINGSMÖTE

Vid extra föreningsmöte må endast till beslut upptagas ärende som varit angivet i kallelsen till mötet. Som ordförande fungerar föreningens ordförande, i den mån mötet inte annorlunda bestämmer. Över extra föreningsmöte föres protokoll, som justeras av två därtill vid mötet valda justeringsmän.

§ 15. STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning icke regleras av dessa stadgar.

Det åligger styrelsen:

 • att verka för föreningens ändamål
 • att verkställa av föreningsmöte fattade beslut
 • att omhänderta föreningens ekonomi och bokföring
 • att upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte
 • att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.

§ 16. STYRELSESAMMANTRÄDEN

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Över sammanträdena skall föras beslutsprotokoll, i väsentliga frågor med motivering, vilket justeras av ordföranden och en därtill vald närvarande ledamot.

Kallelse till styrelsesammanträde skall utsändas minst en vecka före sammanträdet. Ordinarie ledamot som ej kan deltaga skall dels omedelbart anmäla förfall och dels kalla suppleant, varvid den som varit medlem i föreningen längst skall kallas först. Suppleant som tjänstgör för ordinarie ledamot anses enligt dessa stadgar som ordinarie. Annan suppleant må närvara och har yttranderätt men ej rösträtt.

§ 17. STYRELSEARVODE

Inga arvoden utgår till styrelsen.

§ 18. BESLUTSFÖRHET

Alla styrelsebeslut skall vara enhälliga. Styrelsen är beslutsför då ordförande eller vice ordförande samt minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. I viktigare frågor skall dock samtliga styrelseledamöter tillfrågas och vara delaktiga i beslut.

§ 19. REVISION

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en på föreningsmöte utsedd revisor. För revisorn utses en suppleant. Förvaltningsberättelse och årsredovisning skall överlämnas till revisorn för granskning senast 31 januari. Revisorn skall senast två veckor innan årsmöte avge berättelse över sin granskning.

§ 20. VALBEREDNING

Valberedningen skall bestå av två till fyra ledamöter och har till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorsuppleant. Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelsen till föreningsmötet.

§ 21. STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan göras av föreningsmöte och kräver att minst två tredjedelar av dem som röstar biträder förslag om ändring.

§ 22. UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav en skall vara årsmöte, och att förslaget vid den sista stämman biträds av minst två tredjedelar av avgivna röster. Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om disposition av föreningens egendom.

§ 23. IKRAFTTRÄDANDE

Dessa stadgar träder i kraft fr.o.m. 980326 då föreningens tidigare stadgar samtidigt upphör att gälla.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.